Studies  |   Compendia  |   Page Index (A-Z)  |  
SAMSKRUTAM

SAMSKRUTAM Studies

Welcome Guest!  | Login
Home | Sanskrit Editor | Help (?) |  »

शान्ति मन्त्राणि

RSS

ॐ ध्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः आपः शान्तिः
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ।
विश्वेदेवाः शान्तिः व्रह्म शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु ।
सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत् ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥


....... ॐ .......

ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह विर्यं करवावहे ।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा
शंन इन्द्रो बृहस्पतिः शंनो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यंवदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतुमाम् अवतुवक्तारं ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्चते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

ॐ भद्रं कर्णभिः श्रुणुयाम देवाः
भद्रंपश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरै रंर्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः
स्वस्तिन इन्द्रो वृध्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!


....... ॐ .......

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Creative Commons License Except where otherwise noted, this work by SAMSKRUTAM is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You can copy, distribute, transmit, adapt, and make use of the work (including commercial); with attribution of this work to SAMSKRUTAM.

By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. SAMSKRUTAM™ is a trademark of the Sanskrit & Indology Foundation, a non-profit organisation.

Privacy Policy | Terms of Use | About - Sanskrit & Indology Foundation | About - SAMSKRUTAM
an open content project by
Sanskrit & Indology Foundation.
PoweredBy
SAMSKRUTAM.COM website hosted since 2005.
sanskrit@samskrutam.com | info@samskrutam.com